Bel ons voor meer info: 06 - 53 954 789 of 06 - 83 140 356

Veelgestelde vragen: Beleggen

Wat houdt de aankoop van een garagebox precies in?
U koopt een garagebox op één van onze MULTIBOX garageparken en stallingen. Een MULTIBOX garagepark en stalling is een complex met garageboxen bestemd voor op- en of overslag, stalling en daaraan ondergeschikte productiefaciliteiten ten behoeve van het bewerken en/of verwerken van goederen.

U koopt hierbij een appartementsrecht op een MULTIBOX garagepark en stalling, waarmee u eigenaar wordt van een aandeel in het eigendom van de grond en de gebouwen met het exclusieve gebruiksrecht van uw garagebox.

Wat is een koop-/aannemingsovereenkomst?
Als u een garagebox koopt, worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd in een overeenkomst, de koop-/aannemingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn zaken geregeld die op de koop van de grond en op de bouw van de garagebox betrekking hebben.

Mag ik mijn garagebox verhuren?
Met de aankoop van het appartementsrecht heeft u de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van een garagebox. U kunt deze garagebox zelf in gebruik nemen of overgaan tot verhuur. U bent volledig vrij om zelf een huurder aan te trekken, een huurovereenkomst te sluiten en het administratieve verhuur beheer te voeren.

Moet ik garagebox via MULTIBOX verhuren?
Nee. U bent vrij om voor deze werkzaamheden een makelaar en/of een andere partij in te schakelen. Maar u kunt natuurlijk voor deze werkzaamheden ook gebruik maken van onze diensten.

Wat is de verhuurgarantie?
Als u voor meer dan € 150.000,- investeert (dat zijn dus per definitie meerdere garageboxen) kunt u profiteren van de huurgarantie, waarbij MULTIBOX gedurende 5 jaar een vast rendement garandeert.

Hoe komt verhuur tot stand?
Het is gebruikelijk om voor verhuur het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) te hanteren. In de huurovereenkomst worden onder andere de huur (het bedrag), de termijn en andere bepalingen vastgelegd.

Wat moet ik nog doen als de garagebox verhuurd is?
In principe weinig. De VvE (Vereniging van Eigenaren) regelt voor uw het onderhoud en de verzekering van het park. Bij beëindiging van een huurovereenkomst en het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst moet er een opname van de garagebox en meterstanden (water en stroom) plaatsvinden. U kunt dit (zogenaamde verhuurbeheer) uitbesteden aan een verhuurbeheerder.

Wie kan ik inschakelen als administratief verhuurbeheerder?
U bent vrij om welke partij dan ook als verhuurbeheerder te laten fungeren. Er zijn verschillende partijen die bekend zijn met MULTIBOX en al dienstverlening voor bestaande beleggers uitvoeren. Een verhuurbeheerder verzorgt voor u onder meer de facturatie en het debiteurenbeheer.

Wie ontvang de huurinkomsten?
Als u overgaat tot de verhuur van uw garagebox, ontvangt u zelf rechtstreeks de huurinkomsten.

Hoe regel ik indexatie?
Bij een huurcontract kunt u overeenkomen dat de huurinkomsten jaarlijks worden aangepast aan de hand van een indexatie clausule van het CBS.

Kan ik mijn garagebox verkopen?
Als eigenaar van de garagebox kunt u op elk moment besluiten deze te verkopen. Bij verkoop kunt u een mogelijke waardestijging (ten opzichte van het aankoopbedrag) realiseren. Deze waardestijging is voor u als belegger belastingvrij.

Ben ik bij aankoop BTW verschuldigd over het aankoopbedrag?
Ja. U koopt de garagebox vrij op naam. Over het aankoopbedrag (c.q. de bouwtermijnen) wordt door MULTIBOX BTW in rekening gebracht. Dat is een wettelijke verplichting.

Kan ik deze BTW terug krijgen?
Ja, alleen bij verhuur dat kan indien u aan de volgende eisen voldoet: de koper is ondernemer voor de BTW en verhuurt de garagebox aan derden. Bij bijzondere situaties adviseren wij contact op te nemen met uw eigen belastingadviseur. Het door u betaalde BTW bedrag kunt u periodiek terugvorderen via een BTW aangifte (meestal per kwartaal). Dit geldt ook voor particulieren.

Kan ik ook de BTW over andere kosten terug vorderen?
De BTW van alle kosten die op uw garagebox betrekking hebben, kunt u terug vorderen van de Belastingdienst mits aan dezelfde hiervoor vermelde voorwaarden is voldaan. Dit gaat middels een BTW aangifte.

Moet ik ook BTW afdragen?
U dient bij de verhuurfactuur BTW (21%) in rekening te brengen. De BTW bedragen die u ontvangt, dient u in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst. Dat gaat middels een BTW aangifte.

Moet ik belasting betalen over de huuropbrengsten?
De huuropbrengsten van box III garageboxen zijn belastingvrij. Over de waarde in het economische verkeer van de garagebox betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing.

Wat moet ik in mijn belastingaangifte opgeven?
Het enige dat u in uw IB aangifte moet opgeven is de waarde van de garageboxen, als onderdeel van uw vermogen in box III.

Welke waarde moet ik voor de Belastingdienst aanhouden?
De garagebox (box III) dient te worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. De beste maatstaf voor het bepalen van de waarde in het economisch verkeer wordt gevormd door de prijzen die gelijke objecten bij recente verkopen hebben opgebracht. De aanschafprijs of in latere jaren de WOZ-waarde kan hierbij voor u als referentie dienen.

Moet ik nog een jaarverslag maken of andere zaken bij de Belastingdienst aanleveren?
Nee. U hoeft alleen over elk kalenderkwartaal een BTW-aangifte te doen. En bij de jaarlijkse Inkomstenbelasting de WOZ-waarde van uw garageboxen mee te nemen in box III.

Zijn er nog andere regelingen?
Als u een garagebox van MULTIBOX koopt voor uw onderneming (dus niet als belegging die u verhuurt), kunt u een beroep doen op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) tot 28%. Dat kan al met een investeringsbedrag vanaf € 2.300,-. Vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf hebben baat bij deze maatregel (informeer bij uw adviseur).

Brengt de verhuur kosten met zich mee?
Indien u als eigenaar ten behoeve van de verhuur en het administratieve verhuur beheer een makelaar, een andere partij of MULTIBOX inschakelt, zullen zij voor hun diensten kosten in rekening brengen.

Hoe zit het met de OZB?
Als eigenaar bent u het eigenaarsdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) verschuldigd, welke wordt bepaald aan de hand van WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken). Het gebruikersdeel belast u door aan uw huurder

Zijn er nog andere kosten?
Een beperkt aantal gemeentes heft een rioolheffing als belasting voor het gebruik van de riolering

Zijn er risico’s?
Als u gaat beleggen in een garagebox moet u zich realiseren dat beleggen altijd gepaard gaat met een zekere mate van risico. De waarde van uw garagebox en te genereren huurinkomsten kunnen fluctueren en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke aankoopbedrag terugkrijgt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de overweging tot het aankopen van een garagebox.

Welke risico’s zijn er?
Het is een risico dat een huurder (een deel van) zijn huur niet betaalt en/of dat u kosten moet maken om de huur te incasseren. Het is een risico dat uw garagebox gedurende kortere of langere tijd niet wordt verhuurd.

Het is een risico dat een beoogde verhoging van de huur niet kan worden gerealiseerd.

Het is een risico dat de waardeontwikkeling van uw garagebox achterblijft bij die van onroerend goed of dat de waarde van uw garagebox daalt.